گزارش تصویری از حضور کتاب الکترونیک ایران در شصت و هشتمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت
1395/08/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز همکاری کتاب الکترونیک ایران با ناشر هندی، ساندر راجان