اطلاعات کتاب

سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

توضیحات

هدف مهم که در این کتاب به آن پرداخته شده؛ تبیین جامعه شناختی رابطه سبک زندگی با هویت اجتماعی جوانان است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هریک از متغیرهای مصرف فرهنگی، فعالیت های فراغت، مدیریت بدن، الگوهای خرید و متغیرهای زمینه¬ای (سن،جنسیت،وضعیت تأهل،سطح تحصیلات، محل سکونت وقومیت)، با هویت اجتماعی جوانان می باشد .این پژوهش صرفاً به ارتباط متغیرها و مفاهیم اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ هویت اجتماعی می پردازد و سعی دارد به شیوه ای علمی و عاری از هرگونه سو گیری های شخصی نتایج شفافی را ارائه دهد. روش تحقیق براساس هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است.ابزار مورد استفاده پرسشنامه و شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای می باشد. جمعیت آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل می دهند .حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران،384 نفر برآورد شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است. از نرم افزار spss براي استخراج و تحليل داده ها استفاده گردیده است. نتایج یافته های تحقیق، نشان داد که سبک زندگی (مصرف فرهنگی، فعالیت های فراغت، مدیریت بدن والگوهای خرید) رابطه معناداری را با هویت اجتماعی جوانان داشته است. همچنین از بین متغیرهای زمینه¬ای تحقیق؛ سن، وضعیت تأهل،سطح تحصیلات، محل سکونت وقومیت پاسخگویان رابطه معناداری را با هویت اجتماعی جوانان داشته، اما جنسیت پاسخگویان رابطه معناداری را با هویت اجتماعی آنان نداشته است.

چکیده

فهرست مطالب: فصل اول: اصول و کلیات مقدمه اهمیت و ضرورت نگارش کتاب پرسش‌ های پژوهش فرضيه‌هاي پژوهش متغیرها و مفاهیم فصل دوم مباني نظري تعاریف مبانی نظری مقدمه مفهوم سبک زندگی ازدیدگاه های مختلف آنتونی گیدنز پیر بوردیو تورستن وبلن گئورگ زیمل ماکس وبر مفهوم هویت اجتماعی ازدیدگاه های مختلف آنتونی گیدنز تاجفل ریچارد جنکینز کاستلز پیشینه تجربی پژوهش چارچوب نظری پژوهش فصل سوم ابزار و روش ها مقدمه روش کار جامعه آماری واحد تحلیل حجم نمونه چارچوب نمونه گیری (نمونه و شیوة نمونه‌گیری) ابزار اندازه‌گيري قابلیت اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری شاخص سازی تعریف نظری و عملیاتی متغیرها تکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده¬ها مقدمـه یافته های توصیفی یافته های استنباطی فصل پنجم نتیجه گیـری مقدمه خلاصه مطالب کتاب نتایج يافته هاي توصیفی نتایج يافته هاي تحقیق منابع


ناشر : ماهواره

نویسنده : محمد تقی شیخی, راضیه ایمانی, مریم ایمانی

زبان : فارسی

تعداد صفحات کل : 138


شابک : 978-600-459-002-0

قیمت نسخه الکترونیک : 3000 توماندیدگاه خود را بنویسید

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید. برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید

جستجوی موضوعی

 • علوم مهندسی
 • فلسفه ومنطق
 • فرهنگ عامه وسبک زندگی
 • زبان شناسی
 • ادیان و مذاهب
 • علوم سیاسی
 • روانشناسی
 • بازرگانی
 • حقوق
 • کلیات
 • علوم پایه
 • علوم اسلامی
 • علوم اجتماعی
 • علوم پزشکی
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات
 • تاریخ وجغرافیا
 • علوم کامپیوتر
 • کودک و نوجوان
 • هنر وسرگرمی
 • علوم نظامی
 • کشاورزی
 • علوم اقتصادی
 • تربیت بدنی
 • مدیریت
 • علوم کتابداری

آخرین دیدگاه ها

نظر فعالی وجود ندارد