مجمع علمی وفرهنگی مجد

درباره ناشر

مجمع علمی وفرهنگی مجد

40 کتاب

«مجد» مؤسسه‌اي علمي و فرهنگي است كه از سال 1369 توسط دکتر سيدعباس حسيني‌نيك تأسيس و فعاليت خودرا آغاز كرده‌ است. پژوهش، تحقيقات و انتشارات از اهداف پيش بيني شده براي مجد مي‌باشد. بخش انتشارات 1 ـ تعيين تقسيم بندي مناسب براي آثار حقوقي: الف ـ كتابهاي علمي و نظري ب ـ كتابهاي عملي و كاربردي ج ـ كتابهاي قانون و آراء د ـ كتابهاي آموزشي و تستي ه ـ كتابهاي منبع و مأخذ و ـ كتابهاي فقهي و اصولي ز ـ كتابهاي متون حقوقي انگليسي و فرانسه 2 ـ مديريت در انتشار آثار در زمان مناسب 3 ـ ويراستاري و تصحيح و مقابله ي متون قبل از انتشار 4 ـ بكارگيري امكانات مناسب جهت چاپ و صحافي بخش كتاب الكترونيكي 1 ـ طراحي و آماده سازي كتابهاي الكترونيكي و ايجاد زمينه براي استفاده‌ي حقوقدانان از امكانات اين نوع كتابها 2 ـ انتخاب آثار مناسب براي ارائه ي كتاب الكترونيكي اعم از داخلي و خارجي