انتشارات عماد فردا

درباره ناشر

انتشارات عماد فردا

52 کتاب

خواندن کتاب‏های ارزشمند نیز جزئی اساسی از زندگی سعادتمندانه هستند. کتاب‏های ارزشمند، گوهرهای راهبردی و مشعل های هدایتی هستند که جهل‏ درون و ظلمت برون را به آسمان منور علم و معرفت متصل مینماید . به همین دلیل است که رهبر عزیزمان بر اهمیت خواندن کتابهای خوب و ارزشمند تاکید مینمایند. انتشارات عماد فردا نیز بر اساس این اصول و مبانی تصمیم گرفت ، تا عرصه ی تالیف ، انتشار و توزیع کتب دینی و دفاع مقدس را جهت فعالیت برگزیند و نگاه نو و عملکرد نوآورانه خود را متناسب با فضای شهادت و دفاع مقدس و مبتنی بر بیانات رهبری در خصوص اهمیت کتاب خوب و ارزشمند، در جهت تامین رضایت حضرت حق و رهبری عظیم الشان و همچنین پاسخ به ذائقه ی مخاطب ، رقم بزند.