دانشگاه ادیان ومذاهب

درباره ناشر

دانشگاه ادیان ومذاهب

7 کتاب

مرکز چاپ و نشر دانشگاه ادیان و مذاهب مسئولیت دو انتشارات را بر عهده دارد و تاکنون (ابتدای مهرماه 94) بیش از 250 عنوان کتاب را منتشر نموده است: 1. انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب که بر چاپ و نشر کتب تألیفی و ترجمه‌ای محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگران حوزه ادیان و مذاهب تمرکز دارد و تاکنون(ابتدای مهر 94) 129 عنوان کتاب منتشر کرده است. 2. نشر ادیان که فعالیت خود را بر چاپ و نشر کتب تألیفی و ترجمه‌ای محققان خارج از دانشگاه تمرکز دارد و تاکنون(ابتدای مهر 94) 124عنوان کتاب منتشر کرده است.